Комп’ютерні науки

БАКАЛАВРСЬКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«КОМПЮТЕРНІ  НАУКИ»

 
ПРО ПРОГРАМУ
 «КОМПЮТЕРНІ НАУКИ»
 
 
 
 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:
 
ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
 
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ:
БАКАЛАВР З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
 
ФОРМА НАВЧАННЯ:
ДЕННА
 
СТРОК НАВЧАННЯ:
4 РОКИ
 
МОВА НАВЧАННЯ:
українська, англійська, російська
 
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У 2015 р.:
 
 
Українська мова та література;
Математика;
Іноземна мова
 
 
 
 
 
 «Мені здається, настають цікаві часи. Ніколи ще не було стільки можливостей робити те, що раніше здавалося просто неймовірним. Зараз найкраща пора, щоб відкривати нову справу, рухати вперед науки, не втрачати контакту з друзями та рідними. І хороші, і погані сторони технічного прогресу дуже важливо обговорювати якомога ширше, щоб його напрямок визначало все суспільство, а не тільки фахівці.»
Білл Гейтс
 
АКТУАЛЬНІСТЬ, МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАДАЧІ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
 
Сучасний стан розвитку ІТ-технологій, пов'язаний з необхідністю обробки постійно зростаючих обсягів даних, розвитком мобільних технологій і хмарних обчислень, соціальних медіа та сенсорних пристроїв, потребує висококваліфікованих спеціалістів в галузі комп’ютерних наук.
 
Метою бакалаврської програми є підготовка фахівців, що володіють професійними компетентностями у галузі комп’ютерних наук з програмування, інтелектуального аналізу даних, бізнес-інформатики, веб- та мобільних технологій, комп’ютерного графічного моделювання, мультимедіа-програмування, комп’ютерного еколого-економічного моніторингу.
 
Основні задачі підготовки бакалавра:
 • сформувати професійні здатності, що вимагають поєднання знань, вмінь та навичок з теорії інформатики, обчислювальної техніки і програмного забезпечення, які необхідні для виявлення, аналізу та вирішення проблем у галузі комп’ютерних наук при розробці та впровадженні програмного забезпечення і професійного обслуговування інформаційних систем.
 • сформувати знання, вміння та навички необхідні для вирішення завдань професійної діяльності, надаючи можливість вибудовувати і реалізовувати перспективні траєкторії особистого і професійного розвитку та самовдосконалення;
 • сформувати соціально-відповідальну поведінку в колективі та суспільстві, розуміння і прийняття соціально-правових та етичних норм;
 • сформувати гармонійну цілеспрямовану особистість, сприяти підвищенню кваліфікації та майстерності, надати знання та вміння для побудови успішної професійної кар'єри.
 
II. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ В МЕЖАХ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ.
 
Базові концептуальні основи комп’ютерних наук
 • знання і розуміння ключових аспектів і концепцій дисциплін в галузі комп’ютерних наук;
 • обізнаність в широкому спектрі дисциплін в галузі комп’ютерних наук. 
 
Компетентності з аналізу, проектування та впровадження
 • розуміння можливих сфер застосування комп’ютерних наук;
 • ознайомлення з існуючими програмними продуктами та прикладними системами, здатність використовувати їх елементів у професійній діяльності;
 • здатність аналізу предметної області в прикладних сферах для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації;
 • формалізація і специфікація реальних проблем, вирішення яких передбачає використання інформаційних технологій;
 • здатність вибирати і використовувати відповідні аналітичні методи моделювання;
 • здатність описувати рішення на абстрактному рівні;
 • здатність застосовувати свої знання і розуміння до розробки програмного забезпечення, яке відповідає встановленим вимогам;
 • знання фаз життєвого циклу для проектування та розробки програмного забезпечення інформаційних систем;
 • здатність вибирати і використовувати відповідні моделі процесів і програмне середовище для проектів, пов'язаних з традиційними програмними продуктами, а також новими сферами застосування;
 • здатність моделювання та дизайну взаємодії людини з комп'ютером;
 • здатність створювати і тестувати програмне забезпечення.
 
Технологічні та методологічні навички
 • вміння поєднувати теорію і практику при виконані завдань в професійній сфері;
 • здатність збирати та інтерпретувати наукові дані та формулювати судження, які включають відображення наукових та етичних проблем в галузі комп'ютерних наук;
 • здатність до ознайомлення з сучасними досягненнями в IT-сфері та їх застосування в галузі комп’ютерних наук;
 • навички управління інформацією (здатність зібрати та аналізувати інформацію із різних джерел);
 • здатність працювати автономно, самостійно оволодівати новітніми методами, засобами та інструментами проектування інформаційних систем.
 
Інші професійні компетентності
 • здатність виконувати завдання в різних предметних областях, враховуючи існуючі технічні, економічні та соціальні умови;
 • розуміння проектного менеджменту, бізнес-практик і їх обмежень;
 • знання основ підприємництва та створення Start-up;
 • здатність ефективно спілкуватися з колегами, користувачами та усіма зацікавленими особами про суттєві проблеми, пов'язані з обраною спеціалізацією;
 • здатність формулювати раціональні та ефективні за вартістю і часом рішення з використанням методів та засобів інформаційних технологій при проектуванні інформаційних систем;
 • здатність до ефективної роботи як самостійно так і в команді;
 • планування та управління часом;
 • етичні зобов’язання.
 
 
IІІ. СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ БАКАЛАВР
 ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0501 ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050101 КОМПЮТЕРНІ НАУКИ
 
Цикли освітньо-професійної програми
НОРМАТИВНА СКЛАДОВА
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Загальна кількість
Форма контролю
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Загальна кількість
Форма контролю

кредитів ЄКTC

годин
кредитів ЄКTC
годин
ЗАГАЛЬНИЙ ЦИКЛ
 
34 кредити ЄКТС
14%
 
 
 
 
 
УКРАЇНСЬКА МОВА
(за професійним спрямуванням)
5
150
Екзамен
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
(за вибором з переліку, що представлено на сайті Університету)
10
300
Залік
ІНОЗЕМНА МОВА
9
270
Залік,
Екзамен
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
5
150
Екзамен
ФІЛОСОФІЯ
5
150
Екзамен
ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ
 
178 кредитів ЄКТС
74%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСТУП ДО КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК
4
120
Залік
ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
(за вибором з переліку, що представлено на сайті Університету)
5
150
Залік
ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА
7
210
Екзамен
МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ
9
270
Залік,
Екзамен
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ
(за вибором з переліку, що представлено на сайті Університету)
5
150
Екзамен
ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ
5
150
Екзамен
ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА
4
120
Залік
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ
(за вибором з переліку, що представлено на сайті Університету)
5
150
Залік
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ, ЙМОВІРНІСНІ ПРОЦЕСИ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА
5
150
Екзамен
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЙ
7
210
Екзамен
СТУДЕНТАМ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» ПРОПОНУЮТЬСЯ НАСТУПНІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ :
ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
5
150
Екзамен
МЕЙДЖОР
«COMPUTER SCIENCE & DATA MINING»
ПРОГРАМУВАННЯ
5
150
Екзамен
БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ DATA MINING
10
300
Екзамен
ОСНОВИ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
5
150
Екзамен
ПРОГРАМУВАННЯ ПІД РІЗНІ ОС: LINUX, C/C++
10
300
Залік,
Екзамен
АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ
13
390
Залік,
Екзамен
ООП: JAVA
5
150
Екзамен
ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ-ДИЗАЙН
5
150
Екзамен
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ
5
150
Екзамен
КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
4
120
Залік
РОЗПОДІЛЕНІ ТА ПАРАЛЕЛЬНІ ОБЧИСЛЕННЯ
10
300
Залік,
Екзамен
АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРІВ ТА ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
5
150
Екзамен
МЕЙДЖОР
«БІЗНЕС-ІНФОРМАТИКА»
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
5
150
Екзамен
БІЗНЕС-АНАЛІЗ
5
150
Екзамен
БАЗИ ДАНИХ
5
150
Екзамен
СИСТЕМИ BI
5
150
Залік
ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
5
150
Екзамен
БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ
10
300
Залік,
Екзамен
ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
5
150
Екзамен
УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ
5
150
Екзамен
КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
5
150
Екзамен
WEB-АНАЛІТИКА
5
150
Екзамен
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
5
150
Екзамен
ІС УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
10
300
Залік,
Екзамен
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
5
150
Екзамен
МЕЙДЖОР
«ВЕБ- ТА МОБІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
5
150
Екзамен
ТЕХНОЛОГІЇ БД
10
300
Залік,
Екзамен
 
ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
5
150
Екзамен
МОВА JAVA
5
150
Залік
ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ
10
300
Залік,
Екзамен
ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ ПЗ
5
150
Екзамен
КРОСПЛАТФОРМЕНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
5
150
Екзамен
МЕЙДЖОР
«КОМП’ЮТЕРНЕ ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МУЛЬТИМЕДІА-ПРОГРАМУВАННЯ»
МЕДІА ФІЛОСОФІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМ
5
150
Екзамен
3D МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМ
5
150
Екзамен
ІНТЕРАКТИВНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ WEB ТЕХНОЛОГІЇ
5
150
Залік
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДІАІНДУСТРІЇ
10
300
Залік,
Екзамен
ІНТЕРАКТИВНІ МОБІЛЬНІ СИСТЕМИ
5
150
Залік
ПРОГРАМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА МУЛЬТИМЕДІА
5
150
Екзамен
МЕЙДЖОР
«КОМП’ЮТЕРНИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ»
ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
5
150
Екзамен
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ
5
150
Залік
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
10
300
Залік,
Екзамен
ЕКОЛОГІЧНА ХІМІЯ
5
150
Екзамен
СИСТЕМИ ОБРОБКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
10
300
Залік,
Екзамен
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
5
150
Екзамен
ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
 
18 кредити ЄКТС
8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
«Університетська освіта»
1
30
Залік
ПРИМІТКИ
 
Впродовж навчання студенти обов’язково повинні обрати :
 • навчальну дисципліну поглибленого вивчення іноземних мов;
 • навчальну дисципліну соціально-економічного спрямування;
 • навчальну дисципліну правового спрямування;
 • навчальну дисципліну підприємницького спрямування.
Перелік дисциплін за зазначеними спрямуваннями представлено на сайті Університету для вільного вибору та реєстрації.
 
Крім того студенти повинні обрати МЕЙДЖОР.
 
МЕЙДЖОР – умовна назва блоку профільних дисциплін, які визначають спеціалізацію напряму підготовки. Вибір одного з МЕЙДЖОРІВ є обов’язковим для студентів. Реєстрація на МЕЙДЖОР відбувається на факультеті.
 
ТРЕНІНГ З УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ
2
60
Залік
ТРЕНІНГ-КУРС
«Безпека життєдіяльності»
2
60
Залік
ТРЕНІНГ-КУРС
«Основи охорони праці»
2
60
Залік
ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА
3
90
ЗВІТ
КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ
3
90
ЗВІТ
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
5
150
ЗВІТ
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
«Університетська освіта»
1
30
Залік
ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
 
10 кредитів ЄКТС
4%
ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
2
60
Екзамен
ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
8
240
Дипломний проект
 
ІV. ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕТНІ ПЕРЕВАГИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
 • отримання диплома від провідного державного університету, репутація якого має високу оцінку як в Україні, так і за її межами;
 • можливість успішної кар’єри в глобальному світі інформаційних технологій;
 • можливість вивчати англійську мову професійного спрямування 4 роки;
 • можливість вільного вибору спеціалізації підготовки, яка передбачає вивчення певного пакету навчальних дисциплін відповідно до уподобань студента і його уявлення про подальше професійне, кар’єрне та особисте зростання в ІТ-галузі;
 • у навчальному процесі задіяні провідні викладачі університету, які мають вчені звання, професійні сертифікати Microsoft, IBM та ін., досвід роботи в міжнародних програмах та грантах, а також спеціалісти-практики з провідних ІТ-компаній;
 • постійна співпраця з ІТ-компаніями та професійними асоціаціями з метою формування у студентів професійних навичок, що відповідають сьогоденним потребам ІТ-галузі;
 • постійно діюча система тренінгів та майстер-класів від провідних ІТ-фахівців;
 • використання сучасних, прийнятих в світі методів навчання, в тому числі і самостійної роботи студентів, яка сприяє саморозвитку і самоосвіті;
 • підтримка навчального процесу сучасними технологіями та можливість отримати сертифікати від провідних ІТ-компаній, таких IBM, Microsoft тощо;
 • участь студентів у виконанні реальних проектів від ІТ-компаній Харкова, що надає навички вирішення практичних проблем та створює передумови успішного працевлаштування за фахом;
 • отримання необхідного рівня підготовки для успішної конкуренції при вступі на магістерські програми, при отриманні роботи за фахом;
 • можливість працевлаштування за широкий переліком посад, які є найбільш затребуваними та високооплачуваними в ІТ-сфері;
 • отримання навичок командної роботи, що сприяє швидкій адаптації при роботі в професійному середовищі;
 • яскраве насичене ідеями, ініціативами, конкурсами, олімпіадами та різноманітними подіями студентське життя.
 
V. ПОСАДИ, ЩО МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ БАКАЛАВРИ З КОМПЮТЕРНИХ НАУК
 
Бакалаври з комп’ютерних наук можуть займати посади:
 • розробника (Developer),
 • тестувальника (QA),
 • проектувальника (Designer),
 • бізнес-аналітика (BA),
 • адміністратора (Admin).
 
VI. МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ
 
Бакалавр з комп’ютерних наук може продовжувати освіту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями «Інформаційні управляючі системи та технології», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», на інших освітньо-професійних програмах підготовки магістрів та спільних міжнародних програмах подвійних дипломів, що діють в університеті.
 
 
128159