Видавничо-поліграфічна справа

БАКАЛАВРСЬКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА»

 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ:
БАКАЛАВР З ВИДАНИЧО-
ПОЛІГРАФІЧНОЇ СПРАВИ
ФОРМА НАВЧАННЯ:
ДЕННА / ЗАОЧНА
СТРОК НАВЧАННЯ:
4 РОКИ / 5 РОКІВ
МОВА НАВЧАННЯ:
українська, російська
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У 2015 р.:
 
українська мова та література;
математика;
історія України
 
АКТУАЛЬНІСТЬ, МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАДАЧІ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
 
Результатом роботи видавничо-поліграфічних підприємств, мультимедійних видавництв, Web-студій та студій дизайну є рекламні проспекти та буклети, барвиста зовнішня реклама, сайти, електронні підручники, захоплюючі книги і стильні журнали, зручні календарі і яскраве пакування товарів. У подібній продукції мають потребу усі: товаровиробники і банки, державні установи і навчальні заклади, магазини і наукові інститути і т.д. Саме тому на ринку праці висококваліфіковані фахівці видавничо-поліграфічної справи користуються підвищеним попитом.
 
Метою бакалаврської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, що володіють сучасними технологіями створення друкованих та мультимедійних видань і здатні управляти видавничо-поліграфічними підприємствами, відділами реклами та мультимедійного видавництва на підприємствах, організаціях та установах різних форм власності, враховуючи економічні особливості їх видів діяльності.
 
Основними задачами бакалаврської програми виступають:
 • професійна задача – сформувати у бакалавра професійні здатності в областях, що поєднують знання, вміння та навички комп’ютерних та мультимедійних технологій у видавничій справі, дизайну, економіки та управління підприємства; здатність вирішувати нетрадиційні задачі, використовуючи набуті предметні, інтелектуальні та загальні уміння і навички;
 • освітня задача – сформувати у бакалавра знання, вміння та навички, необхідні для вирішення завдань професійної діяльності, надаючи йому можливість обирати напрями розвитку і вдосконалення особистісних і професійних якостей, формування здатності до самостійного опанування нових знань під час професійної діяльності;
 • соціальна задача – сформувати у бакалавра соціально відповідальну поведінку в суспільстві, комунікабельність та вміння працювати в колективі;
 • розвиваюча задача – сформувати особистість, що здатна самостійно мислити і діяти, опановувати знання та компетенції на протязі навчання та подальшої професійної діяльності.
 
 
 
ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ ЗА БАКАЛАВРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ
 
УНІВЕРСАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
 1. Здатність до інтегрування та розуміння змісту та логіки системи знань з напряму підготовки протягом навчання та подальшої професійної діяльності
 2. Здатність виділяти основні складові інформаційного навчального простору та пояснювати їх особливості, призначення та можливість застосування в практичній діяльності.
 3. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем у видавничо-поліграфічній галузі.
 4. Здатність до креативного мислення при вирішенні проблемних ситуацій на шляху створення видавничо-поліграфічної та мультимедійної продукції. 
 
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
 
Управлінські компетентності
 • здатність приймати обґрунтовані рішення щодо створення та ведення бізнесу у видавничо-поліграфічній галузі, організовувати та документально оформлювати процеси створення та ведення бізнесу;
 • здатність застосовувати концепції системного підходу при керуванні видавничо-поліграфічними процесами;
 • здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств видавничо-поліграфічної галузі, розробляти бізнес-план поліграфічного підприємства; застосовувати технології маркетингу та електронної комерції в діяльності підприємств;
 • здатність здійснювати комп’ютерну підтримку аналізу даних та методів оптимізації при розробці мультимедійних та друкованих видань.
 
Компетентності з мультимедійних технологій
 • здатність проектувати та створювати електронні мультимедійні видання різних видів;
 • здатність організовувати колективну роботу з оформлення, перетворення та обробки мультимедійних даних за допомогою офісних додатків та сучасних хмарних сервісів;
 • здатність до застосовування графічних редакторів для поліпшення якості зображень та підготовки зображень для публікації в web;
 • здатність розробляти колірні рішення та формувати гармонійні колірні сполучення для мультимедійної та поліграфічної продукції, здійснювати тонову та колірну корекцію зображень, працювати з системою керування кольором та керувати кольором в процесах комп’ютерного та друкарського кольоровідтворення;
 • здатність розробляти інтерактивні документи, елементи веб-сайтів та додатки з використанням різних видів анімації;
 • здатність створювати рекламні продукти з використанням тривимірного моделювання.
 
Компетентності з видавничо-поліграфічних технологій
 • здатність створювати видавничі макети різних видів друкованих видань за допомогою програм комп’ютерного верстання;
 • здатність до застосовування графічних редакторів для поліпшення якості зображень та підготовки зображень для друку;
 • здатність керувати технологічними процесами видавничо-поліграфічної справи та здійснювати контроль якості поліграфічного виробництва;
 • здатність забезпечувати ефективну роботу комп’ютеризованих технологічних ліній поліграфічного виробництва;
 • здатність здійснювати автоматизований моніторинг процесів прийому та виконання поліграфічних замовлень різного ступеня складності за допомогою сучасного програмного забезпечення;
 • здатність керувати роботою комп’ютерного обладнання поліграфічного виробництва на основі характеристик матеріалів, які застосовуються в технологічному процесі;
 • здатність забезпечувати ефективну роботу цифрового та спеціальних видів друку.
 
Компетентності з програмування
 • здатність до розробки алгоритмів вирішення завдань стосовно створення мультимедійних та друкованих видань, їх реалізація засобами мов програмування та розробки програмного забезпечення засобами сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій;
 • здатність створювати ресурси для мережі Internet та реалізувати дизайнерський задум засобами мов розмітки, CSS і клієнтських скриптів для розміщення в мережі;
 • здатність оцінювати потенційні загрози в видавничо-поліграфічних системах та  мультимедійних видавництвах і застосовувати засоби захисту інформації;
 • здатність застосовувати мережні технології, методи та механізми, які направлені на розподілення обробки інформації в мультимедійних видавництвах та в видавничо-поліграфічних системах.
 
Компетентності з дизайну
 • здатність до застосовування основ художньої композиції та графічного дизайну при розробці мультимедійних та друкованих видань;
 • здатність до раціонального, грамотного шрифтового оформлення друкованих та мультимедійних видань з урахуванням психології візуального сприйняття інформації та читабельності видання.
 
ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
 
Відмінними рисами бакалаврської програми є:
 • використання новітніх світових технологій та методів навчання;
 • можливість свободи вибору (для вивчення) профільних навчальних дисциплін з мейджерів (див. структуру освітньо-професійної програми) «Технології електронних мультимедійних видань» або «Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв», які обирає бакалавр (за спеціалізацією) відповідно до свого уявлення про свій подальший професійний розвиток;
 • безпосередня участь в навчальному процесі провідних викладачів університету, що мають досвід роботи в міжнародних програмах та спеціалістів-практиків видавничо-поліграфічної галузі;
 • сприятливі умови для професійного розвитку бакалавра за рахунок реалізації практичної компоненти їх підготовки на базах практики (поліграфічних підприємствах, друкарнях, електронних видавництвах та web-студіях);
 • забезпечення підтримки інтеграції знань з різних областей професійної діяльності бакалаврів в рамках міждисциплінарних курсових проектів на 2, 3, 4 курсах;
 • діяльнісне спрямування програми, що досягається за рахунок збільшення частки лабораторних занять із застосуваннях сучасного програмного забезпечення.
 • проведення комплексних тренінгів з професійного спрямування. 
 
Програма розроблена як освітній проект, спрямований на отримання нових знань та формування на їх основі компетентностей щодо технології проектування та розробки друкованих та електронних мультимедійних видань і їх окремих структурних та змістовних компонентів.
 
 
Конкурентоспроможність випускників бакалаврської програми формується на підставі отримання наступних переваг:
 • широкий перелік посад, що може обіймати випускник, тобто можливість працевлаштування на посади директора видавничо-поліграфічного підприємства (виконавчого,  технічного,  комерційного), директора електронного видавництва, дизайнера, веб–дизайнера або графічного дизайнера, ілюстратора, розробника інтерактивних веб-сайтів та мультимедійних видань, технолога, менеджера видавничої справи;
 • володіння комплексними знаннями та навичками з сучасних технологій створення та опрацювання друкованих та електронних мультимедійних видань, що відповідає сучасним потребам  вітчизняного та міжнародного ринків праці;
 • володіння великою кількістю сучасних програмних продуктів для розробки мультимедійних та друкованих видань;
 • високий рівень отриманих знань та практичних навичок за рахунок використання світових новітніх технологій навчання, що формує компетентності креативності та автономності при вирішенні функціональних та посадових обов’язків; 
 • високий рівень самоорганізації, як складової ефективного управління в професійному середовищі видавничо-поліграфічної галузі;
 • досвід роботи з аналітичною, прикладною, технологічною та економічною складовими бакалаврських проектів, що зумовлює посилення навичок вирішення практичних проблем та створює передумови подальшого навчання в магістратурі.
 
СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ БАКАЛАВР
 ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0515 ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.051501 ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА
 
Цикли освітньо-професійної програми
НОРМАТИВНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Загальна кількість
Форма контролю
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Загальна кількість
Форма контролю
кредитів ЄКTC
годин
кредитів ЄКTC
годин
ЗАГАЛЬНИЙ ЦИКЛ
 
34 кредити ЄКТС
14%
 
 
 
 
 
УКРАЇНСЬКА МОВА
(за професійним спрямуванням)
5
150
Екзамен
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
(за вибором з переліку, що представлено на сайті Університету)
5
150
Залік
ІНОЗЕМНА МОВА
9
270
Залік,
Екзамен
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
5
150
Екзамен
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
(за вибором з переліку, що представлено на сайті Університету)
5
150
Залік
ФІЛОСОФІЯ
5
150
Екзамен
ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ
 
180 кредити ЄКТС
75%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЛІНІЙНА АЛГЕБРА
5
150
Екзамен
МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР
(за вибором з переліку, що представлено на сайті Університету)
5
5
5
5
150
150
150
150
Залік
Залік
Залік
Залік
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
4
120
Екзамен
ІНФОРМАТИКА І КОМП`ЮТЕРНА ТЕХНІКА
10
300
Залік, Екзамен
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ
(за вибором з переліку, що представлено на сайті Університету)
5
150
Екзамен
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
5
150
Залік
ПРОГРАМУВАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА
10
300
Залік, Екзамен
МЕЙДЖОР
«ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ»
ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
5
150
Екзамен
ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ ТА ДИЗАЙНУ
5
150
Залік
КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
5
150
Екзамен
ТЕОРІЯ КОЛЬОРУ
5
150
Екзамен
ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАВНИЦТВА
5
150
Залік
ІЛЮСТРУВАННЯ
4
120
Залік
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
5
150
Екзамен
ТИПОГРАФІКА
5
150
Екзамен
РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКІВ
5
150
Екзамен
ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА
5
150
Залік
ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ
5
150
Залік
ІНЖЕНЕРНА І КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА
5
150
Екзамен
або
 
МЕЙДЖОР
«КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ»
КОМП'ЮТЕРНА АНІМАЦІЯ
5
150
Екзамен
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ
5
150
Екзамен
КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
5
150
Екзамен
ДОДРУКАРСЬКЕ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
10
300
Залік, Екзамен
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ СПРАВИ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
5
150
Залік
ВИДАВНИЧА СПРАВА І ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ
10
300
Залік, Екзамен
ВИРОБНИЧА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
5
150
Екзамен
ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ
5
150
Залік
ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО ДРУКУ
5
150
Екзамен
ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ WEB-ВИДАНЬ
9
270
Залік, Екзамен
СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ДРУКУ
5
150
Залік
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ WEB-РЕСУРСІВ
6
180
Екзамен
 
ПРИМІТКИ
 
Впродовж навчання студенти обов’язково повинні обрати :
 • навчальну дисципліну соціально-психологічного спрямування;
 • навчальну дисципліну технологічного спрямування;
 • навчальну дисципліну правового спрямування.
 
Перелік дисциплін за зазначеними спрямуваннями представлено на сайті Університету для вільного вибору та реєстрації.
 
Крім того студенти повинні обрати МАЙНОР (або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР).
 
МАЙНОР – умовна назва блоку непрофільних дисциплін, що вивчаються послідовно на 2, 3 та 4 курсах.
 
ВІЛЬНИЙ МАЙНОР – окремі непрофільні навчальні дисципліни, з яких студент самостійно може створити свій власний унікальний МАЙНОР.
 
Перелік МАЙНОРІВ та ВІЛЬНИХ МАЙНОРІВ представлено на сайті Університету для вільного вибору та реєстрації
 
МЕЙДЖОР – умовна назва блоку профільних дисциплін, які визначають спеціалізацію напряму підготовки. Вибір одного з МЕЙДЖОРІВ є обов’язковим для студентів. Реєстрація на МЕЙДЖОР відбувається на факультеті.
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВМІСТОМ
5
150
Екзамен
ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ТА БАЗ ЗНАНЬ
4
120
Залік
МЕЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
1
30
Курсовий проект
МЕЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
1
30
Курсовий проект
МЕЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
1
30
Курсовий проект
ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
 
16 кредити ЄКТС
10%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА «Університетська освіта»
1
30
Залік
ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності»
2
60
Залік
ТРЕНІНГ-КУРС «Основи охорони праці»
2
60
Залік
ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА
3
90
ЗВІТ
КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ
2
60
ЗВІТ
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
6
180
ЗВІТ
ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
 
10 кредитів ЄКТС
6%
ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
2
60
Екзамен
ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
8
240
Дипломний
проект
 
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
 
Керівник програми:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
д. е. н., проф. ПУШКАР ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
завідувач кафедри комп’ютерних систем і технологій (КСіТ),
заслужений діяч науки і техніки України,
відмінник освіти України,
європейський інженер-педагог ІGІР.
 
Автор понад 300 наукових та методичних розробок,
у тому числі 20 підручників та навчальних посібників,
17 монографій. Під його керівництвом працює наукова школа,
в якій успішно захистили дисертації 21 аспірант.
   
Провідні  викладачі:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к.т.н., проф. БРАТКЕВИЧ В.В.
к.т.н., проф. КЛИМНЮК В.Є.
к.е.н., доц. БОНДАР І.О.
к.е.н., доц. БЕРЕЖНА О.Б.
к. т. н., доц. ГАВРІЛОВ В.П.
к.е.н., доц. ГІКОВАТИЙ В.М.
к.е.н., доц. ГРАБОВСЬКИЙ Є.М.
к.е.н., доц. ЄВСЄЄВ О.С.
к.е.н., доц. ЗАВГОРОДНЯ О.С.
к. т. н., доц. МОЛЧАНОВ В.П.
к. т. н., доц. ПАНДОРІН О.К.
к.е.н., доц. ПОТРАШКОВА Л. В. 
к.ф.-м.н., доц. СИСОЄВА Ю.А.
викл. ОЛЕНИЧ М.М.
викл. АНДРЮЩЕНКО Т.Ю.
викл. ФОМІЧОВА О.В.
викл. ХМІЛЕВСЬКА А.Ю.
 
Більше про кафедру КСіТ тут               
 
ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ БАКАЛАВРИ
 
Бакалаври можуть займати посади:
 • веб-дизайнера;
 • дизайнера інтерфейсів;
 • розробника веб-сайтів та мультимедійних видань;
 • дизайнера;
 • художнього редактора;
 • технічного редактора;
 • верстальника;
 • препрес-інженера;
 • технолога;
 • менеджера видавничо-поліграфічної галузі.
 
 
МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ
 
Бакалавр може продовжувати освіту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями «Технології електронних мультимедійних видань», «Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв», на інших освітньо-професійних програмах підготовки магістрів та спільних міжнародних програмах подвійних дипломів, що діють в університеті.
 
129823