Економічна кібернетика

Фахівець з економічної кібернетики здатен:

Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні.

 • Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
 • Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
 • Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин.
 • Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
 • Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
 • Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.
 • Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 • Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття.
 • Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.
 • Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах у межах спеціальності.
 • Здатність здійснювати побудову моделей складних задач прийняття рішень
 • Здатність розробляти стратегії розвитку економічних систем різного призначення та рівня ієрархії
 • Здатність обґрунтовувати рішення щодо управління підприємством (установою, окремим підрозділом) в умовах невизначеності та конфлікту, розробляти програми оздоровлення підприємства

 

Основні навчальні дисципліни:

 • економічна кібернетика;
 • економіко-математичне моделювання;
 • технології розробки програмних та інформаційних систем;
 • моделювання економіки;
 • системи обробки економічної інформації;
 • моделювання економічної динаміки;
 • управління проектами;
 • методи багатомірного статистичного аналізу;
 • управління розвитком соціально-економічних систем;
 • фінансовий менеджмент;
 • системи підтримки прийняття рішень;
 • корпоративні інформаційні системи.

Більш детально про освітню програму "Економічна кібернетика"

127397