Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Моделювання та прогнозування соціальноекономічних процесів та систем»

Міністерство освіти і науки України

  • Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
  • ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
  • Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
  • Запорізький національний університет
  • Національний університет «Львівська політехніка»
  • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Тернопільський національний економічний університет
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Моделювання та прогнозування соціальноекономічних процесів та систем»
24-26 березня 2016 року м. Харків

Організаційний комітет
Пономаренко В. С. – д. е. н., професор, ректор Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця.
Клебанова Т. С. – д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економічної кібернетики Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.
Вітлінський В. В. – д. е. н., професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
Черняк О. І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, КНУ ім. Тараса Шевченка
Максишко Н. К. – д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економічної кібернетики Запорізького національного університету
Ус Г. О. – д.е.н., проректор з підготовки наукових кадрів Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.
Піскунова Е. В. – д. е. н., професор кафедри економікоматематичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».
Матвійчук А. В. – д. е. н., професор, , директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
Шульга В. І. – к. е. н., завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.
Гамалій В. Ф. – д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Кіровоградський національний технічний університет
Якуб Е. С. – д. фіз.-мат. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Одеський державний економічний університет
Ковальчук К. Ф. – д. е. н., професор, декан факультету економіки та менеджменту, Національна металургійна академія України
Порохня В. М. – д. е. н., професор, директор Інституту післядипломної освіти, Класичний приватний університет
Соловйов В. М. – д. фіз.-мат. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет
Вовк В. М. – д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Львівський національний університет ім. І. Франка
Заруба В. Я. – д. е. н., професор, декан факультету економічної інформатики та менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Чубай В. М. – к. е. н., доцент кафедри обліку та аналізу, Голова Ради молодих учених Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».
Маршалок Т. Я. – к. е. н., доцент кафедри податків і фіскальної політики, Голова ради молодих учених Тернопільського національного економічного університету
Жебчук Р. Л. – голова Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Фідря Ю. О. – к. ю. н., доцент кафедри кримінального права і процесу, голова Ради молодих учених та спеціалістів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Адреса організаційного комітету конференції
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, пр. Науки, 9а, м. Харків, Україна, 61166
Телефони для довідок:
Кафедра економічної кібернетики Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця
+38 (057) 702-18-31 (дод. 3-56, 3-82)
+38 (068) 610-01-90
www: mpsesm.org/student
Відповідальний секретар конференції
Чаговець Любов Олексіївна, к.е.н., доц. кафедри економічної кібернетики,
e-mail: liubov.chahovets@hneu.net
Технічні секретарі секцій
Секція 1. Макромоделювання та прогнозування соціально-економічних процесів
Секція 2. Моделювання та управління регіональними формаціями.
Панасенко Оксана Володимирівна
+38 (097) 995 94 19
Oksana.Panasenko@m.hneu.edu.ua
Секція 3. Математичні методи та моделі в системі управління підприємством
Чаговець Любов Олексіївна
+38 (068) 610 01 90
liubov.chahovets@hneu.net
Секція 4. Моделювання фінансових ринків та інститутів.
Секція 5. Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами
Коваленко Катерина Сергіївна
+38 (095) 578 39 43
Kateryna.Kovalenko@m.hneu.edu.ua

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та
систем». Формат роботи конференції – Інтернетобговорення доповідей учасників. Мета конференції – обговорення науково-прикладних проблем моделювання соціально-економічних процесів та систем.
На конференції передбачається робота секцій:
Секція 1. Макроекономічне моделювання трансформаційних процесів.
Секція 2. Моделювання та прогнозування розвитку регіональних систем.
Секція 3. Математичні методи та моделі в системі управління підприємством.
Секція 4. Моделювання фінансових процесів.
Секція 5. Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами.
Для участі у конференції необхідно
до 15 березня 2016 року:

1. Здійснити реєстрацію акаунту на сайті конференції за адресою mpsesm.org/student
2. Сплатити організаційний внесок:
2.1. Для студентів та молодих учених у розмірі 85 грн. Організаційний внесок покриває витрати на видання, публікацію презентаційних матеріалів на сайті, публікацію збірника матеріалів конференції (за результатами проведення) та пересилання одного екземпляру матеріалів.
Оплата у відділеннях Приватбанку за готівковим/безготівковим розрахунком на карту у відділеннях Приватбанку. За готівковим
розрахунком на карту 5211 5374 3818 1922.
або відділеннях інших українських банків:
Банк-отримувач: ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ОКПО: 14360570

Призначення платежу: організаційний внесок від ПІБ учасника на карту № 5211 5374 3818 1922. Отримувач: Чаговець Любов Олексіївна
3. На сайті конференції за адресою mpsesm.org/studform заповнити електронну заявку, що надасть Вам змогу взяти участь в Інтернет-обговоренні матеріалів конференції. Он-лайн публікація матеріалів здійснюється після завантаження повного пакета електронних матеріалів:
1) електронний файл тез (вимоги до оформлення додаються, додаток А);
2) файл з копією документа, що підтверджує сплату організаційного внеску;
3) презентацію доповіді (не менше 8 слайдів, формат файлу .ppt, .pptx)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Мова тез: українська, російська, англійська, польська.
Обсяг тексту: 3-5 сторінок формату А4.
Оформлення: шрифт – Arial, кг 14, міжрядковий інтервал – множник 1,3; поля (береги) з усіх боків – 2,5 см. Зверху від центру вказується назва тез прописними літерами. Через рядок, ліворуч, індекс УДК, праворуч – у тому ж рядку прізвище автора та його ініціали, нижче на рядок – факультет, університет, країна. На наступному рядку анотація мовою тез доповіді та англійською (до 5 рядків, кг 12, курсив). На наступному рядку – ключові слова (5 – 8 слів) мовою тез та англійською. Через рядок основний текст роботи. Номер сторінки проставляється внизу від центру кожного аркуша. На останньому рядку праворуч – прізвище та ініціали наукового керівника, ліворуч – вчене звання, посада.
Літературні джерела, що цитуються або використовуються, слід нумерувати в порядку згадування про них у тексті.
Формули: розташовують від центру, розмір: "обычный символ" – 14 кг; "крупный индекс" –11 кг; "мелкий индекс" – 8 кг; "крупный символ" – 18 кг; "мелкий символ" – 11 кг. Безпосередньо під формулою наводять розшифрування символів і числових коефіцієнтів (якщо вони не мали пояснення в тексті) без абзацного відступу, вирівнювання за шириною.
Рисунки: з чорно-білою заливкою, підпис – у центрі, без абзацного відступу. Текст у рисунках – 12 кг. Таблиці: текст у таблицях – 12 кг, лінії – 1 пт, назва таблиці – від центру, 14 кг, без напівжирного та курсиву, слово Таблиця – вирівнювання праворуч. Перед і після таблицею, малюнком, формулою слід пропускати 1 рядок. Назва електронного файлу тексту матеріалів має містити прізвище та ініціали авторів.
Оргкомітет залишає за собою право рецензування та відбору матеріалів до публікації.

Додаток А
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ В БАНКУ
УДК 336.748

Іванов А. В., студент 4 курсу
(або 1 року ОКР магістр)
факультету економічної інформатики,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
Україна

Анотація. У роботі розглянуто питання ….
Abstract. The paper deals with..
Ключові слова: ліквідність банку, модель, управління,

Ліквідність є одним з найбільш вагомих показників фінансового стану банку, яка набуває особливої уваги під час загострення фінансових криз.

Слід здійснювати постійний контроль за рівнем ліквідності комерційного банку, що дасть змогу знизити у майбутньому ризик ліквідності, а отже зберегти фінансову стійкість банку.

Література

1. Парасій-Вергуненко І. М. Методичні аспекти стратегічного аналізу фінансових результатів комерційного банку / І. М. ПарасійВергуненко // Вісник НБУ. – 2008. – № 11. – С.49-51.
2. Годовой финансовый отчет ПАТ «ВТБ Банк» за 2011 год. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vtb.com.ua/about/іnformatіon/fіn_report11.
3. Ширинская Е. Б., Финансово-аналитическая служба в банке: Практическое пособие / Е. Б. Ширинская, Н. А. Пономарева, В. А. Купчинский. – М. : ФБК-Пресс. – 2009. – 144 с. Науковий керівник, к.е.н., доц. Петров П.В.

126863