Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти»

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Тернопільський національний економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Рада молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти»
22 квітня 2016 року м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Пономаренко В. С. – д. е. н., професор, ректор Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, голова оргкомітету.
Єрмаченко В. Є. – к. е. н., професор, проректор з науковопедагогічної роботи ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Афанасьєв М. В. – к. е. н., професор, проректор з науковопедагогічної роботи ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Зима О. Г. – к. е. н., доцент, проректор з науковопедагогічної роботи) ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Єгоричева С.Б. – д. е. н, проф. д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Внукова Н. М. – д. е. н., професор, завідувач кафедри управління фінансовими послугами ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Клебанова Т. С. – д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Гавкалова Н. Л. – д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Назарова Г. В. – д. е. н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Лепейко Т. І. – д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Колбіна Т. В. – д. п. н., професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Пилипенко А. А. – д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Дікань Л. В. – к. е. н., професор, завідувач кафедри контролю і аудиту ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Сасіна Л. О. – к. е. н, професор, завідувач кафедри соціології та психології управління ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Сергієнко В. В. – к. ю. н., професор, завідувач кафедри правового регулювання економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Маракушин А. І. – к. наук з фіз. виховання і спорту, доц., завідувач кафедри фізичного виховання ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Чубай В. М. – к. е. н., доцент кафедри обліку та аналізу, Голова Ради молодих учених Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка».
Маршалок Т. Я. – к. е. н., доцент кафедри податків і фіскальної політики, Голова ради молодих учених Тернопільського національного економічного університету
Жебчук Р. Л. – голова Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Фідря Ю. О. – к. ю. н., доцент кафедри кримінального права і процесу, голова Ради молодих учених та спеціалістів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Чаговець Л. О. – к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, голова Ради молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця, відповідальний секретар конференції.

АДРЕСА
організаційного комітету конференції Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, пр. Науки, 9а, м. Харків, Україна, 61166, http://www.hneu.edu.ua
Секція 1. Кафедра управління фінансовими послугами
Остапенко Вікторія Миколаївна
093-768-53-17
viktoria.ostapenko@m.hneu.edu.ua
Секція 2. Кафедра економіки підприємства та менеджменту
Іпполітова Інна Ярославівна
050-184-10-06
inna.ippolitova@gmail.com
Секція 3. Кафедра бухгалтерського обліку
Волошан Ірина Геннадіївна
066-38-44-780
voloshan.i.g@yandex.ua
Секція 4. Кафедра економічної кібернетики
Чаговець Любов Олексіївна
068-61-001-90
liubov.chahovets@hneu.net
Секція 5. Кафедра іноземних мов та перекладу
Савицька Лариса Володимирівна
096-494-94-30
larisa-savickaya@hotmail.com
Секція 6. Кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки
Шумська Ганна Миколаївна
063-234-41-07
shumskaya.an@gmail.com
Секція 7. Кафедра управління персоналом та економіки праці
Маркова Наталя Сергіївна
067-950-52-21
natalymarkova@ukr.net
Секція 8. Кафедра правового регулювання економіки
Силенко Наталя Миколаївна
050-131-04-96
kafpregek@hneu.edu.ua
Секція 9. НТСАД ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Коцюба Олена Володимирівна
095-707-89-37
alena7699@gmail.com
Секція 10. Кафедра фізичного виховання
Яковенко Юлія Олексіївна
066-325-89-86.
kafsport@hneu.edu.ua
Секція 11. Кафедра соціології та психології управління
Ракитина Людмила Іванівна
097-781-57-39
kafsocpsy@hneu.edu.ua
Секція 12. Кафедра менеджменту та бізнесу
Сорокіна Анастасія Сергіївна
066-453-69-61
sorokin.anastas@ukr.net

Мета конференції – обговорення науковоприкладних соціальних, економічних та правових проблем функціонування та перспектив розвитку України.
На конференції передбачається робота
таких секцій:
Секція 1. Проблеми розвитку фінансового сектору України та управління його суб’єктами.
Секція 2. Проблеми та перспективи соціальноекономічного розвитку підприємств.
Секція 3. Сучасні проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування та консалтингових послуг на європейському просторі.
Секція 4. Математичне моделювання та прогнозування в управлінні соціальноекономічними системами.
Секція 5. Проблеми економічного розвитку та закордонного співробітництва в умовах європейської інтеграції.
Секція 6. Сучасні проблеми регіональної політики: напрямки її реалізації.
Секція 7. Розвиток соціально-трудової сфери: нагальні питання та перспективи розвитку.
Секція 8. Правові аспекти регулювання економіки.
Секція 9. Життя сучасної молоді: волонтерство, соціальне забезпечення, проблеми працевлаштування.
Секція 10. Проблеми безпечної поведінки студентської молоді в напрямку формування здорового способу життя.
Секція 11. Соціально-психологічні технології управління персоналом.
Секція 12. Сучасні технології менеджменту: європейська перспектива.

Для участі у конференції необхідно до 20 березня 2016 року

І. Надіслати на адресу електронної пошти секретаря відповідної секції: 1) заявку на участь (форма додається); 2) електронний варіант тез, схвалений науковим керівником (для студентів та учасників без наукового ступеню) 3) копію документа, що підтверджує сплату організаційного внеску.
Матеріали конференції планується
опублікувати у збірнику тез доповідей учасників
конференції з електронним додатком.
ІІ. Сплатити організаційний внесок: у розмірі 80 грн – для студентів та молодих учених у відділеннях Приватбанку за готівковим розрахунком на карту 5211 5374 3818 1922. або відділеннях інших українських банків:
Банк-отримувач: ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ОКПО: 14360570

Призначення платежу: організаційний
внесок ПІБ учасника на карту № 5211 5374 3818 1922. Отримувач: Чаговець Любов Олексіївна Організаційний внесок покриває витрати на видання, пересилання одного екземпляру матеріалів конференції. Витрати на проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників. Всі матеріали, у тому числі електронні копії
квитанції надсилати за електронною адресою секретарів секцій із вказівкою секції та назви. Учасники конференції з інших міст матимуть можливість проживання в готелі. Запрошення до участі в роботі конференції надсилається за Вашою вимогою після отримання заявки.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг тексту: 3-5 сторінок. Формат паперу А4. Шрифт – Arial, кг 14, міжрядковий інтервал – множник 1,3; поля (береги): ліве – 2 см, верхнє – 2 см, праве – 2 см, нижнє – 1,5 см. Ліворуч під назвою тез має бути вказано індекс УДК, праворуч у тому ж рядку прізвище автора та його ініціали. Номер сторінки проставляється внизу від центру кожного аркуша оригіналу. Літературні джерела, що цитуються або використовуються, слід нумерувати за згадуванням про них у тексті. Назва електронного файлу тексту матеріалів
має містити прізвище та ініціали авторів. Усі рисунки й таблиці мають бути названі. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Оргкомітет залишає за собою право рецензування й відбору матеріалів.

file.JPG

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ 1-Ї СТОРІНКИ
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ В БАНКУ
УДК 336.748.1:339.747

Іванов А. В., студент 4 курсу
(або 1 року ОС магістр)
фінансового факультету
ХНЕУ ім. С. Кузнеця,

Ліквідність є одним з найбільш вагомих показників фінансового стану банку, яка набуває особливої уваги під час загострення фінансових криз.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ОСТАННОЇ СТОРІНКИ
Слід здійснювати постійний контроль за рівнем ліквідності комерційного банку з метою відстеження сигналів про його погіршення, що дасть змогу знизити у майбутньому ризик ліквідності, а отже зберегти фінансову стійкість банку.

Література

1. Парасій-Вергуненко І. М. Методичні аспекти стратегічного аналізу фінансових результатів комерційного банку / І. М. ПарасійВергуненко // Вісник НБУ. – 2008 р. – № 11. – С. 49-51.
2. Годовой финансовый отчет ПАТ «ВТБ Банк» за 2011 год. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vtb.com.ua/about/іnformatіon/fіn_report11.
3. Ширинская Е. Б., Финансово-аналитическая служба в банке: Практическое пособие / Е. Б. Ширинская, Н. А. Пономарева, В. А. Купчинский. – М. : ФБК-Пресс. – 2009. – 144 с.
Науковий керівник, к.е.н., доц. Петров П. В.

128574