Бізнес-статистика і аналітика

Перелік компетентностей  БАКАЛАВРА зі освітнью програмою «БІЗНЕС - СТАТИСТИКА і АНАЛІТИКА»

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2.Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, наукових узагальнень.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5.Знання та розуміння проблем предметної області професійної діяльності.

ЗК6.Здатність до усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.

ЗК7.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК8.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9.Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.

ЗК10.Здатність до креативного та критичного мислення.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК13. Здатність свідомо та соціально відповідально діяти на основі етичних принципів.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК1.Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.

СК2.Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

СК3.Розуміння особливостей провідних наукових u1096 шкіл та напрямів економічної науки.

СК4.Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.

СК5.Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

СК6.Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

СК7.Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

СК8.Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин.

СК9.Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.

СК10.Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.

СК11.Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.

СК12.Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

СК13.Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.

СК14.Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

СК15. Здатність до поглибленої бізнес-аналітики діяльності макро- та мікрорівневих структур.

СК16. Здатність використовувати методи аналітичного оцінювання розвитку організацій різних сегментів ринку країни

СК17. Здатність до використання спеціальних статистичних програмних продуктів для обробки інформації щодо бізнес-процесів

 

Перелік компетентностей випускника (другий (магістерський) рівень вищої освіти) освітньо-професійної програми «Бізнес-статистика і аналітика»

Інтегральна компетентність

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі і проблеми, приймати  відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах невизначеності

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї.

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.

ЗК3. Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді.

ЗК4. Здатність вести професійну комунікацію.

ЗК5. Здатність до інноваційної діяльності.

ЗК6. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

ЗК7. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань і принципів академічної доброчесності.

ЗК8. Здатність проводити дослідження та презентувати результати.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю.

СК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки англійською мовою.

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань.

СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи і моделі для дослідження економічних та соціальних процесів.

СК5. Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного розвитку.

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.

СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

СК11. Здатність до узагальнення, обґрунтування та визначення тенденцій розвитку національної соціально-економічної системи.

СК12. Здатність володіти прийомами удосконалення та подальшого розвитку системи методів та важелів регулювання економічних і соціальних процесів та оцінки їх ефективності на мікро-, мезо- та макро рівнях.

СК 13. Здатність проводити системне узагальнення, оцінювання та аналіз мікро-, мезо- та макроекономічних процесів, встановлювати аналітичні взаємозв’язки між ними засобами прикладних статистик та економічного моделювання

СК 14. Генерувати нові ідеї щодо адаптації та дії в новій ситуації на підставі статистичного моніторингу національного та міжнародного бізнес середовища

СК 15. Здійснювати обробку великих масивів інформації із використанням статистичних та інтелектуальних пакетів прикладних програм

 

Більш детально про освітню програму "Бізнес-статистика і аналітика"

 

128196